Giải pháp ID365 giúp khách hàng kiểm soát tình trạng tín dụng của bản thân

  • Kiểm soát mức độ tín nhiệm tín dụng của khách hàng

  • Bảo vệ thông tin định danh của khách hàng xuyên suốt trong năm

  • Khách hàng được nhận thông báo khi có các thay đổi liên quan đến tình trạng tín dụng của chính mình

Đăng ký tài khoản ngay để sử dụng

Đăng ký ngay

regitration-pic